Als verbindende schakel tussen overheden, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren nemen wij u werk uit handen bij ruimtelijke vraagstukken: woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. 

Met creativiteit en aandacht voor bestaande situaties en toekomstige ontwikkelingen, werken we toe naar concrete en duurzame oplossingen.

Programma-management voor ruimtelijke ontwikkeling: resultaat door inzicht!

Nieuws

8 april 2013

Dient regionaal bedrijventerrein zijn doel?

Regionale bedrijventerreinen schoten de voorbije jaren als paddenstoelen uit de grond. Gepoogd werd ondernemers in kleine dorpen en gemeenten te verplaatsen naar het regionale bedrijventerrein. Uitgangspunt: zo houden we de regio economisch krachtig en blijft een goed vestigingsklimaat behouden. Maar hoe werkt dit ruimtelijke ideaal in de praktijk?

Lees verder

20 december 2012

Intergemeentelijke samenwerking: VRG biedt een eerste inzicht

Door verschillende oorzaken zijn veel gemeenten de afgelopen jaren geconfronteerd met (financiŽle) problemen als gevolg van ruimtelijke programmeringskeuzes. De kwantitatieve opnamecapaciteit van de grond- en vastgoedmarkt is op veel plaatsen ver teruggevallen, om nog niet te spreken over kwalitatieve concurrentie tussen vergelijkbare projecten binnen een regio. Ondertussen lopen renteverliezen en plankosten voor veel gemeenten op. Gemeenten blijven echter zeer terughoudend in het zoeken naar een vorm van regionaal ruimtelijke samenwerking. Naast gemeenten proberen ook provincies en stadsregio’s het marktevenwicht te herstellen: terug naar een realistisch aanbod passend bij de kwalitatieve vraag, met een overzichtelijk risicoprofiel. Middels het virtueel regionaal grondbedrijf ontstaat dit inzicht in de verbinding tussen beleid, programma en financiŽn op regionaal niveau: inzicht in de meerwaarde die gecreŽerd kan worden door regionale sturing op kwalitatieve en kwantitatieve keuzes, voor zowel de bestaande als de toe te voegen voorraad, zonder dat direct sprake hoeft te zijn van verevening.

Lees verder

16 november 2012

Beste managers en bestuurders,

De ruimtelijke ordening is mede door de economische recessie in hoog tempo aan veranderingen onderhevig. Zoeken naar oplossingen voor de complexe(re) vraagstukken, veranderende wet- en regelgeving en een toenemende hoeveelheid betrokken partijen vragen niet alleen om overzicht en inzicht, maar vooral ook meer creativiteit en inzet van verschillende disciplines. Tegelijkertijd staat het personeelsbudget onder druk. Doelen ten aanzien van bezuinigingen op de organisatie worden binnen korte termijnen gerealiseerd, maar ten koste van wat gaat dit en hoe realistisch is dat in de toekomst? Zoek en vind de tijd om uw organisatie te transformeren, passend bij de opgave op middellange termijn. Help medewerkers met prioriteren door ook ‘ruimte’ te houden voor aanpassing aan de veranderende omgeving.

Lees verder

9 november 2012

Personeelskosten gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen

Nu de financiŽle haalbaarheid van ruimtelijke projecten onder druk staat worden alle kosten in de exploitaties nader bezien in de zoektocht naar mogelijke optimalisaties en besparingen. In dit kader wordt ook de discussie over het al dan niet activeren van personeelslasten meer actueel. Tevens speelt de bezuinigingsopgave bij gemeenten, waardoor de beschikbare ruimte voor personele inzet in de begroting eveneens verder onder druk komt te staan. Hoe valt 'winst' te halen door actief te sturen op de inzet van personeel en dekking van de kosten?

Lees verder

Producten en Diensten

Beleid

Wij inventariseren, beoordelen en adviseren, pragmatisch en vanuit een breed kader om te komen tot heldere keuzes binnen een aanvaarbaard risicoprofiel. Vanuit programma-management, financiŽn en beleid koppelen onze adviseurs proces- en projectkennis om te komen tot verantwoorde en integraal afgewogen programma`s in een toekomstbestendig perspectief.

Lees verder

FinanciŽn

Wij inventariseren, beoordelen en adviseren, pragmatisch en vanuit een breed kader om te komen tot heldere keuzes binnen een aanvaarbaard risicoprofiel. Vanuit programma-management, financiŽn en beleid koppelen onze adviseurs proces- en projectkennis om te komen tot verantwoorde en integraal afgewogen programma`s in een toekomstbestendig perspectief.

Lees verder

Programma-management

Wij inventariseren, beoordelen en adviseren, pragmatisch en vanuit een breed kader om te komen tot heldere keuzes binnen een aanvaarbaard risicoprofiel. Vanuit programma-management, financiŽn en beleid koppelen onze adviseurs proces- en projectkennis om te komen tot verantwoorde en integraal afgewogen programma`s in een toekomstbestendig perspectief.

Lees verder

Virtueel Regionaal Grondbedrijf

Wij inventariseren, beoordelen en adviseren, pragmatisch en vanuit een breed kader om te komen tot heldere keuzes binnen een aanvaarbaard risicoprofiel. Vanuit programma-management, financiŽn en beleid koppelen onze adviseurs proces- en projectkennis om te komen tot verantwoorde en integraal afgewogen programma`s in een toekomstbestendig perspectief.

Lees verder

Postadres

Narcisstraat 27
6971 AW  BRUMMEN


Tel  (06) 1265 5781